fotostripe12.gif

 

Sjukdomsgrupper
Vi erbjuder en fullständig neurologisk öppenvårdsverksamhet för utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av allehanda neurologiska symtom/sjukdomstillstånd.

 

Bland dessa märks:

 • Migrän, huvudvärk av spänningstyp,
Hortons huvudvärk
 • Parkinsons sjukdom och andra
rörelsesjukdomar
 • Dystoni 
 • Epilepsi
 • MS
 • Resttillstånd efter stroke
 • Ataxi
 • Ryggmärgssjukdomar
 • Polyneuropatier
 • Neuromuskulära sjukdomar (=sjukdomar
i perifera nerver & muskler)
 • Neurogen smärta

 

 

Specialitet
Samtliga neurologer är neurologspecialister med
lång och bred erfarenhet av neurologi och utredning samt behandling av allehanda neurologiska sjukdomar.
Vi har därutöver speciell erfarenhet av utredning,
diagnostik och omhändertagande av patienter med
neuromuskulär sjukdom, huvudvärk, samt av behandling med botulinumtoxin mot rörelsestörning, huvudvärk och annan smärta.

 

Intyg

Vi kan vid behov utfärda läkarintyg vad avser diagnos, körkortstillstånd, invaliditetsintyg etc.

Undersökningar
Varje patient genomgår neurologisk undersökning
av neurologspecialist. Baserat på denna undersökning, samt Din sjukhistoria ställs diagnos. Vi lägger särskild vikt vid att försöka förklara Dina symtom på ett förståeligt sätt.

 

Vid behov kompletterar vi utredningen med neurofysiologisk undersökning, blodprov, lumbalpunktion och/eller röntgenundersökning respektive magnetkameraundersökning.
Samtliga undersökningar finns lätt tillgängliga i Läkarhuset Odenplan.


Behandlingar
Vi följer givetvis den snabba utvecklingen inom neurologin och håller oss uppdaterade om nya behandlingsmöjligheter vad avser läkemedelsbehandling, samt annan behandling.

 

Läkemedel

 • Mot migrän, Horton´s huvudvärk,
Parkinsons sjukdom, tremor (=skakningar),
epilepsi, dystoni, neurogen smärta, muskel
kramper m fl
 • Bromsmediciner mot MS
 • Botulinumtoxin mot muskeltonusrubbningar
vid torticollis, skrivkramp, spasticitet, migrän och fokal smärta.
 • Intravenöst immunoglobulin mot exv
inflammatoriska neuropatier & postpolio
syndrom

 

Neurologsjuksköterska

 • kan erbjuda informerande, stödjande och motiverande samtal
 • information vad gäller egenvårdsbehandling vid exv huvudvärk, MS, epilepsi och Parkinson
 • råd angående hjälpmedel, injektionsträning vid MS, rehabiliteringsmöjligheter, etc.

 

Sjukgymnaster

 • Vi har nära samarbete med en rad sjukgymnaster i Storstockholms regionen, dels rena neurogymnaster, men också specialister på huvudvärk och exv. nack- och ryggsmärta.
 • Sjukgymnaster specialiserade på migrän och spänningshuvudvärk finns vid Läkarhuset Odenplan (Gunilla Åsdal & Kathryn Josephson)

 

Rehabilitering

 • Vi har ett nära samarbete med en rad rehabiliteringsenheter med specialisering inom neurologisk rehabilitering, exv:
  • Rehab Station Stockholm
• Stora Sköndal
• Erstagårdskliniken
• Humlegården
• Vintersol

 

Gånghjälmedel

 • Förskrivs i regel via någon av ”våra” sjukgymnaster, eller av distriktssjukgymnast

 

Ortopedtekniska hjälmedel

 • Förskrivs av våra neurologläkare mha remiss till Ortopedmedicinsk verkstad

 

Övriga hjälpmedel

 • Förskrivs oftast av distriktsarbetsterapeut

 

 

 

Copyright 2008 Neuro Clinic Stockholm.